Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

misiaq
03:25
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissMurder MissMurder
misiaq
03:25
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaMissMurder MissMurder

April 22 2017

23:37
misiaq
23:36
1408 09b5 500
Reposted fromsarazation sarazation viamuviell muviell
misiaq
23:35
misiaq
23:35
2089 a5f5
Reposted fromTangizz Tangizz viagdziejestola gdziejestola
misiaq
23:35
misiaq
17:44
17:43
6855 1be9
Reposted fromStarorchids Starorchids viabanshe banshe
misiaq
17:43
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabanshe banshe
misiaq
17:42
2895 eb79 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
misiaq
17:41
misiaq
17:40
4635 ab18 500
Reposted fromhavefun22 havefun22 viagdziejestola gdziejestola
misiaq
17:40
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.

April 20 2017

misiaq
15:40
misiaq
15:40
7053 c500
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

April 19 2017

17:58
0567 e5b8
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
misiaq
17:53
6474 5f69
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
misiaq
17:53
1727 1917 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viamaking-love making-love
misiaq
17:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl