Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

misiaq
20:06
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viaawakened awakened
misiaq
20:05
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaawakened awakened
20:05
misiaq
20:04
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
20:03
3322 a6da
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viadivi divi
misiaq
20:03

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viadivi divi

August 18 2017

misiaq
21:29
misiaq
21:29
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
misiaq
21:29

August 16 2017

19:47
2294 9aac 500
Reposted fromtayfun tayfun
19:46
2286 403f 500
Reposted fromtayfun tayfun
misiaq
19:41
4369 b476
Reposted fromrisky risky viaawakened awakened
misiaq
19:41
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viaawakened awakened

August 08 2017

22:34
6604 5d5a
Reposted fromobsidiandreams obsidiandreams viabanshe banshe
22:34
4138 3df5
Reposted fromidiod idiod viabanshe banshe
misiaq
22:33
Ktoś znów wczoraj mówił Mi:
Trzeba przecież kochać coś, by żyć
Mieć gdzieś jakiś własny ląd
Choćby o te dziesięć godzin stąd
— "Wciąż bardziej obcy" - Lady Pank

August 07 2017

09:20
1518 9f2e 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viarocktenner rocktenner

August 05 2017

misiaq
23:30
0922 bc28
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella

August 02 2017

misiaq
20:54
7938 a6a8
misiaq
20:54
0079 5ecd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl