Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

misiaq
21:08
0410 c14c 500
Reposted fromvandalize vandalize viagdziejestola gdziejestola
misiaq
21:07

May 22 2017

misiaq
17:51

May 20 2017

20:20

May 19 2017

21:49

May 14 2017

misiaq
11:01
1816 144a
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola

May 11 2017

05:06
9598 2df5 500
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
misiaq
05:05
6508 4829 500
misiaq
05:05
misiaq
05:05
8482 619d 500
misiaq
05:05

May 06 2017

misiaq
19:29
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viabanshe banshe
misiaq
19:28
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaalliwantisyou alliwantisyou

May 05 2017

misiaq
16:35

May 03 2017

22:07
7196 6963
Reposted fromamatore amatore

April 25 2017

misiaq
21:57

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissMurder MissMurder
misiaq
21:56
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viaMissMurder MissMurder
misiaq
21:56

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaMissMurder MissMurder
misiaq
21:55
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMissMurder MissMurder
misiaq
21:55
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl